ΤΟ « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ » ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το " Δομικό " μοντέλο της μυοσκελετικής δυσλειτουργίας έχει άμεση και απόλυτη σχέση με την ανατομία, τις ανωμαλίες στην στάση και τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις (π.χ. εκφυλισμός του μεσοσπονδυλίου δίσκου , οστεόφυτα , σκολίωση , κ.λ.π.). Η παρουσία αυτών ενοχοποιείται σαν η βασική αιτία των συμπτωμάτων. 

Σκοπός της θεραπείας είναι η ανακατασκευή της δομής σύμφωνα με την τέλεια αρχιτεκτονική. Δυστυχώς όμως σε αρκετές περιπτώσεις οι κατασκευές αντιστέκονται στις δικές μας προσπάθειες. Τον τελευταίο καιρό ενισχύεται η άποψη ότι ένα μεγάλο ποσοστό μυοσκελετικού πόνου και κατ' επέκταση της σωματικής δυσλειτουργίας που αυτό προκαλεί, έχει την ρίζα του στα μυοπεριτονιακά στοιχεία και όχι στους νευρικούς ή τους αρθρικούς ιστούς.

Ο Rosomoff και οι συνεργάτες του έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι κατά 90% και περισσότερο ο πόνος στη μέση οφείλεται σε μυοπεριτονιακές αλλαγές.
Ισχυρίζονται ότι η προέλευση του πόνου της μέσης δεν οφείλεται στην πίεση του νεύρου από εκφυλισμένο δίσκο ή από κήλη του δίσκου ( μία από τις περισσότερο δημοφιλείς θεωρίες ), αλλά είναι το αποτέλεσμα του ονομαζόμενου σιωπηλού νεύρου και το πρόβλημα του πόνου στη μέση πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν ένα μη χειρουργικό πρόβλημα, άσχετο με την νευρική πίεση.  Το αποτέλεσμα της πίεσης στην νευρική ρίζα είναι η μείωση της αισθητικότητας και η απουσία των εκουσίων κινήσεων, όχι πόνος.  Μόνον όταν γίνει άρση της πίεσης εμφανίζεται ο πόνος, παράλληλα με την βαθμιαία επιστροφή των εκουσίων κινήσεων. Η μυοπεριτονιακή εμπλοκή οφείλεται, είτε σε βιοχημικούς παράγοντες, είτε σε απευθείας τραυματισμό του.

pelvic tilt

Ο Saal και οι συνεργάτες του ισχυρίζονται, ότι όταν ο δίσκος τραυματιστεί ή βρίσκεται σε διαδικασία εκφυλισμού, απελευθερώνει νερό και πρωτεογλυκάνες. 
Αυτό το υλικό στην συνέχεια, μετά από βιοχημική μεταμόρφωση μέσω της γλυκοξιλιώσης, αρχίζει μέσα από ένα μη ελεγχόμενο σύστημα, να συμπεριφέρεται σαν ξένο σώμα. Το αποτέλεσμα είναι μία φλεγμονώδης ανταπόκριση. Καθώς η συσσώρευση αυτής της «ξένης» πρωτεΐνης μέσα στον επισκληρίδιο χώρο συνεχίζεται, προκαλεί σημαντική αύξηση στα επίπεδα της φωσφωλιπάσης, που οδηγεί στην παραγωγή «επώδυνων» χημικών ουσιών, άρα βιοχημικά προκαλείται το αίσθημα του πόνου.

Ένας μικροτραυματισμός του μυός προκαλεί τη ρήξη κάποιων μυικών ινών και του ενδοπλασματικού δικτύου. Απελευθερώνονται ιόντα Ca ++, με αποτέλεσμα τη συνεχή μυϊκή σύσπαση. Αυτό προκαλεί ισχαιμία και οίδημα από την συσσώρευση των ιόντων του μεταβολισμού. Έτσι δημιουργούνται ή γίνονται ενεργά τα trigger points (TrP).  Αυτά προκαλούν πόνο που μπορεί να προβάλλει και σε άλλα μέρη του σώματος. Προκαλούν επίσης ελάττωση της μυικής ελαστικότητας και της μυικής ισχύος. Ο μυς γίνεται ευάλωτος σε καινούργιο τραυματισμό, ο οποίος επαναλαμβάνει τον προηγούμενο κύκλο. Σε οποιοδήποτε σημείο της μυικής γαστέρας μπορεί να δημιουργηθεί ένα ενεργό TrP, που μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα δορυφορικά. Ο τραυματισμός μπορεί να προκαλέσει και την δραστηριοποίηση του αντανακλαστικού τάσης ή μυοτατικού αντανακλαστικού σαν απάντηση στην διέγερση των μυικών ατράκτων από την απότομη διάταση των μυών. Έχουμε δηλαδή ενεργοποίηση του γάμα νευρώνα. Αυτή η τάση που αναπτύσσεται μεταφέρεται στην απονεύρωση είτε απευθείας, είτε από την κινητοποίηση του οστού που προσφύεται στην απονεύρωση. Έχει καθορισμένη διεύθυνση, εύρος και ένταση. Μεταφέρεται και στους υπόλοιπούς μυς που περιβάλλονται από την ίδια απονεύρωση, οπότε ενεργοποιείται εκ νέου και σε αυτούς το αντανακλαστικό τάσης, με την μεταφορά της τάσης και σε γειτονικές απονευρώσεις , κ.ο.κ..

Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), δέχεται ερεθίσματα που μπορεί να προέρχονται από οποιοδήποτε ιστό (περιτονία, μύ, αρθρικό θύλακο, μήνιγγα, σπλάχνα, δέρμα κ.λ.π.). Ο νωτιαίος μυελός περιλαμβάνει αισθητικούς και κινητικούς νευρώνες όπου δέχεται αυτά τα ερεθίσματα. Σε περίπτωση όμως που τα ερεθίσματα ξεπεράσουν κάποιο όριο, τότε οι ηλεκτροχημικές εκκενώσεις αρχίζουν να επηρεάζουν παράλληλα μονοπάτια. Η διάχυση αυτών των ερεθισμάτων μπορεί να είναι μονόπλευρη ή ετερόπλευρη. Το αποτέλεσμα της υπερφόρτωσης του Κ.Ν.Σ. ορίζεται σαν Facilitated Segment ( FS ) - ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ .

Σύμφωνα με τον Dr John Upledger το FS μπορεί να εξηγήσει την ύπαρξη των παρακάτω προβλημάτων:
ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ: Ελάχιστης έντασης ερεθίσματα μπορεί να προκαλέσουν υπερβολική ανταπόκριση.
ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ : Τα ερεθίσματα μπορεί να γίνουν ασαφή και να διασκορπιστούν σε γειτονικά μονοπάτια προκαλώντας διιστάμενα συμπτώματα . Με αυτόν τον τρόπο προκαλείται ο προβαλλόμενος πόνος.
ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ : Ένας χρόνιος ερεθισμός μπορεί να επηρεάσει τα συμπαθητικά και αυτόνομα μονοπάτια και να οδηγήσει σε τροφικές και μεταβολικές αλλαγές σε ιστούς που σχετίζονται με την μυοσκελετική δυσλειτουργία 

Το FS μπορεί από μόνο του να είναι πηγή προβλημάτων.  Αν για παράδειγμα τραυματισμός του δικέφαλου προκαλέσει αυξημένα νευρικά ερεθίσματα, τα οποία μεταφέρονται με του τύπου Ια και ΙΙ νευρώνες, στο σπονδυλικό τμήμα Α5 και άλλοι μύες που συνδέονται με αυτό το τμήμα (υπερακάνθιος, ελάσσων στρογγύλος, ανελκτήρ της ωμοπλάτης, ελάσσων θωρακικός, κ.λ.π.) μπορεί να δεχτούν ερεθίσματα διάχυσης με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του γάμα νευρώνα και σε αυτούς.  Αποτέλεσμα που οδηγεί σε αυξημένη σπαστικότητα και επιδεκτικότητα στην τάση.  Άλλοι ιστοί (δερματικοί υποδοχείς, σπλάχνα, εγκεφαλικά κέντρα) μπορεί επίσης να πέσουν σε αυτή την δοκιμασία άμεσα ή έμμεσα.  Δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι η περιτονία παίζει έναν έμμεσο ρόλο στον μεταβολισμό των οργάνων που περιβάλλει. Ακόμα ότι ο βασικός μεταβολισμός στα σπλάχνα εξαρτάται απευθείας από τις ρυθμικές κινήσεις της. Σε αυτό το τελευταίο μπορεί κανείς να προσθέσει τις ρυθμικές ή όχι κινήσεις του κινητικού συστήματος. .

Η ελάττωση της υπερβολικής δραστηριότητας του γάμα νευρώνα καθώς και η απελευθέρωση των TrPs είναι ο βασικός σκοπός για την ελάττωση της σπαστικότητας, ξανά τοποθετώντας τα αρχικά υποδείγματα της κίνησης, ενισχύοντας τον εκούσιο έλεγχο, βελτιώνοντας παράλληλα την μυϊκή ισχύ.

 

Τελευταία άρθρα

 • ΛΕΚΑΝΗ & ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ: Μια σχέση αλληλεπίδρασης

  ΛΕΚΑΝΗ & ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ: Μια σχέση αλληλεπίδρασης

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Όταν ένας ασθενής παρουσιάζει αλλαγή στην ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης, είναι φυσικό να υποθέσουμε ότι η αιτία βρίσκεται στη ίδια τη σπονδυλική στήλη, και, ως εκ τούτου, η θεραπευτική προσέγγιση θα πρέπει να εστιάζεται εκεί. Ωστόσο, άλλοι παράγοντες, εκτός της σπονδυλικής στήλης συχνά προκαλούν αλλαγές στη μορφολογία της. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι χρήσιμο να διευρύνουμε τον θεραπευτικό μας ορίζοντα, συμπεριλαμβάνοντας στο πλάνο μας και άλλες περιοχές του σώματος.

 • ΠΟΝΟΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΑΣ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

  ΠΟΝΟΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΑΣ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Οσφυαλγία

  Οι ποδηλάτες που κάθονται σε μια λεπτή, σκληρή σέλα υπόκεινται σε συνεχείς προσκρούσεις, που μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για ακραία περινεϊκή πίεση, με αποτέλεσμα άμεσα ή έμμεσα συμπίεση του Αιδοιϊκού Νεύρου. Παγκόσμια ένα εκπληκτικό ποσοστό 50-91% των ποδηλατών αναφέρει πόνο στη βουβωνική χώρα και το όσχεο εξαιτίας του παρατεταμένου καθίσματος σε μια στενή σέλα.

 • ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (MANUAL THERAPY)

  ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (MANUAL THERAPY)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Ένας από τους στόχους του εκπαιδευμένου θεραπευτή είναι να διευκολύνει τον ασθενή του να επιτύχει μια χαλαρή ψυχική και συναισθηματική κατάσταση, ώστε να είναι αποτελεσματική η θεραπευτική του παρέμβαση. Το επιτυγχάνει μειώνοντας την υπερδραστηριότητα των εγκεφαλικών κυμάτων.

 • ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

  ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Αναφέρεται συχνά πως «αν κάνουμε μαγνητική τομογραφία σε ανθρώπους χωρίς συμπτωματολογία, είναι πιθανό να βρεθούν ενδείξεις ανώδυνης δυσλειτουργίας» ή «αν σκανάρουμε άτομα με επώδυνα συμπτώματα, συχνά δεν θα βρούμε εμφανείς δυσλειτουργίες ή ανωμαλίες».

 • ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ!

  ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ!

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Στάση σώματος / Λειτουργικότητα

  "Το να κάθεσαι είναι πιο επικίνδυνο από το κάπνισμα, σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους από τον ιό HIV και είναι πιο επισφαλή από το να πετάς με αλεξίπτωτο. Καθόμαστε μέχρι θανάτου", λέει ο James Levine, καθηγητής Ιατρικής στην Κλινική Mayo, σε συνέντευξή του στους LA Times. «Η καρέκλα υπάρχει για να μας σκοτώσει».

 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΟΙΑ

  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΟΙΑ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Η υπόθεση πίσω από τον όρο ψηφιακή άνοια είναι ότι η κατάχρηση στη χρήση του διαδικτύου και σε συσκευές με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, προκαλεί γνωστική εξασθένηση, όπως μειωμένη προσοχή και μειωμένο εύρος μνήμης, ενώ ενδέχεται ακόμη και να επιταχύνει την πρώιμη άνοια. Η Ψηφιακή Άνοια αποτελεί μια σύγχρονη απειλή για την υγεία, ενώ υπαρκτός είναι ο κίνδυνος να πάρει τη μορφή επιδημίας.

 • ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Σκέψεις

  Παρατηρείται απότομη αύξηση των τραυματισμών από καταπόνηση (υπέρχρηση). Η άθληση είναι τρόπος ζωής για πολλούς ανθρώπους από όλες τις ηλικιακές ομάδες. Είτε πρόκειται για ελίτ αθλητές, είτε για εκείνους που αθλούνται απλά για να έχουν καλή φυσική κατάσταση, όλοι κινδυνεύουν από τη Διαταραχή Αθροιστικού Τραύματος (Cumulative Trauma Disorders -CTDs).

 • ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ - ΜΗΡΙΑΙΟ ΝΕΥΡΟ

  ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ - ΜΗΡΙΑΙΟ ΝΕΥΡΟ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Πόνος ή αισθητικές διαταραχές στην πρόσθια, άνω επιφάνεια του μηρού στο πόδι, ενδεχομένως είναι αποτέλεσμα άμεσου τραυματισμού ή παρατεταμένης πίεσης στο Μηριαίο Νεύρο. 

 • ΑΥΧΕΝΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΕΡΕΥΝΑ)

  ΑΥΧΕΝΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΕΡΕΥΝΑ)

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Αυχενικό Σύνδρομο

  Σχετίζεται η πρόσθια ολίσθηση της κεφαλής με τον πόνου; Οι επιστήμονες ερευνούν και επιχειρούν απαντήσεις.

 • ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΟΡΜΟΝΕΣ & ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ

  ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΟΡΜΟΝΕΣ & ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ

  | Χαράλαμπος Τιγγινάγκας MSc | Manual Therapy

  Το σώμα μας περιλαμβάνει ένα περίπλοκο ορμονικό σύστημα που εργάζεται για την επιβίωση μας. Ανταμείβει τις ευεργετικές δράσεις απελευθερώνοντας καλές χημικές ουσίες στο σώμα, ενισχύοντας επιπλέον την επιθυμία για περισσότερες. Η ομοιόσταση αναφέρεται στην ικανότητα του σώματος να διατηρεί ένα σταθερό εσωτερικό περιβάλλον μέσω της ρύθμισης των ορμονών. Οι Χειροθεραπευτές έχουν το προνόμιο να είναι σε θέση να βοηθήσουν τους ανθρώπους μέσω της αφής.  • ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ 3-5/116 34/ΑΘΗΝΑ
  • 210 7220562
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

  Συνδεθείτε με τα κοινωνικά μας δίκτυα "Social Media" και ανακαλύψετε τις νεότερες πληροφορίες

  Who's Online

  Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 311 guests και κανένα μέλος

  © Physio.gr All rights reserved.
  by Avatar.gr.