Τεχνική της στεγνής (ξηράς) βελόνας για την μείωση του πόνου

Η τεχνική της στεγνής (ξηράς) βελόνας χρησιμοποιείται συχνά για την απενεργοποίηση των Μυοπεριτονιακών Σημείων Πυροδότησης Πόνου (trigger points -MTrPs). Ωστόσο, δεν έχει προσδιοριστεί η ημερήσια μείωση του πόνου μετά την εφαρμογή.

trigger

Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί ο χρόνος επίτευξης της μέγιστης ανακούφισης μετά την εφαρμογή μιας μόνης συνεδρίας με στεγνή βελόνα σε trigger point στην άνω μοίρα του τραπεζοειδή μυ.

dry-needlingaΜέθοδος

Ασθενής με trigger point στην άνω μοίρα του τραπεζοειδή μυ συμμετείχε σε μια δυνητική περιγραφική μελέτη. Κάθε ασθενής έλαβε μια μόνη συνεδρία με την τεχνική της στεγνής βελόνας. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε ήταν fast-in/fast out, με διάρκεια 30 λεπτών. Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν με την Αριθμητική Κλίμακα Βαθμολογίας του Πόνου (Numerical Rating Scale – NRS) καθημερινά για 14 ημέρες. Εκτιμήθηκε η μέση διαφορά στην ένταση του πόνου και το μέγεθος της επίδρασης. Η βαθμολογία ικανοποίησης (1-5) ήταν δευτερεύον αποτέλεσμα.

Αποτελέσματα

Στη μελέτη συμμετείχαν εξήντα επτά (67) άτομα. Η μέση διάρκεια των συμπτωμάτων ήταν 27,32 μήνες. Η μέση βαθμολογία NRS ήταν 5,30. Ο πόνος μειώθηκε σημαντικά στο διάστημα μεταξύ του τέλους της μοναδικής συνεδρίας και της πρώτης ημέρας, από 5,16 έως 3,40 (μέση διαφορά 1,76 p<0,01, μέγεθος επίδρασης=0,87). Ο πόνος μειώνεται συνεχώς μέχρι την 10η ημέρα και στην συνέχεια αυξήθηκε σταδιακά. Ο πόνος την 10η ημέρα συγκρίθηκε με την αρχική τιμή όπου αποκαλύφθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό επίδρασης στη μείωση του πόνου 3,08 (μέση διαφορά 4,67 p<0,01). Ογδόντα-οκτώ (88%) τοις εκατό των ατόμων ήταν πολύ ικανοποιημένα από τη θεραπεία.

Συμπέρασμα

Μια μοναδική συνεδρία εφαρμογής της τεχνικής της στεγνής βελόνας σε trigger point στην άνω μοίρα του τραπεζοειδή μυ σε συνδυασμό με αυτό-διάταση του μυ, μπορεί να μειώσει σημαντικά τον πόνο το πρώτο 24ωρο, ενώ η μέγιστη επίδραση στη μείωση του πόνου εμφανίστηκε την 10η ημέρα.

Πηγή

https://www.bodyworkmovementtherapies.com/article/S1360-8592(20)30119-4/fulltext#%20

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑΣ, MSc
Φυσικοθεραπευτής

Τελευταία άρθρα    ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

    Συνδεθείτε με τα κοινωνικά μας δίκτυα "Social Media" και ανακαλύψετε τις νεότερες πληροφορίες

    © Physio.gr All rights reserved.
    by Avatar.gr.